Hei fannt dir Fotoe vun eisen Aktivitéiten:

Um PC: uewe dat Symbol nierft Menu uklicken, an dann lenks eng Aktivitéit auswielen

TABLET oder GSM: uewe riets dat Symbol uklicken, an dann lenks eng Aktivitéit auswielen

 

1. Aperitif 2018

Kannerfuesbal 2019

Generalversammlung 2019

2. Aperitif 2019

3. Aperitif 2019

4. Aperitif 2019

Chrëschtmaart 2019

Kannerfuesbal 2020

GV 2020

5. Aperitif 2020

Chrëschtmaart 2020

Adventskalenner 2020

DJ Hofmeister 2021

Fuesboke Concours 2021

GV 2021

6. Aperitif 2021

7. Aperitif 2021

Chrëschtmaart 2021