Hei fannt dir Fotoe vun eisen Aktivitéiten:

Um PC: uewen eng Aktivitéit uklicken

TABLET oder GSM: uewe riets den Menü uklicken, an dann enner Fotoen Aktivitéiten, eng Aktivitéit uklicken

 

1. Aperitif 2018

Kannerfuesbal 2019

Generalversammlung 2019

2. Aperitif 2019

3. Aperitif 2019

4. Aperitif 2019

Chrëschtmaart 2019

Kannerfuesbal 2020

GV 2020

5. Aperitif 2020

Chrëschtmaart 2020

Adventskalenner 2020

DJ Hofmeister 2021

Fuesboke Concours 2021

GV 2021