16.06.2019

Aperitif beim Festsall vun der Schoul vun 10 Auer un 

ab 11 Auer ass een Kicker Tournoi

Den aktiv VIICHTEN organiséiert den 16 Juni beim Aperitif een Kicker Tournoi fir Erwuessener (Mindestalter 16 Joer)

Fir déi méi kleng sinn och Aktivitéiten op der Platz.

Well dir bei onsem Kicker Tournoi mat maachen, an géint den aktiv VIICHTEN untrieden, kee Problem. Dir braucht nëmmen eng Equipe vun 2 Spiller mat engem Numm, oder och méi Equippen. Da kennt dir iech umellen, mam Numm an Virnumm vun den Spiller, an dem Numm vun ärer Equipe.

Dat ganz kennt dir virdrun op eiser E-Mail: aktiv.viichten@yahoo.com maachen, oder den Dag selwer bis 11 Auer.

Startgeld pro Equipe ass 10 Euro, a gi beim umellen op der Platz bezuelt.

Am Nomëtteg ass da Präis Verdeelung.

 

Tournoi de Kicker.

Aktiv VIICHTEN organise le 16 juin lors de son apéritif un tournoi de kicker pour adultes (à partir de 16 ans).

Pour les plus jeunes d’autres activités sont prévues sur place.

Pour participer au tournoi il suffit de créer et nommer une ou plusieurs équipes de 2 joueurs. Les inscriptions se font en indiquant le nom de l’équipe, avec les noms et prénoms des joueurs par e-mail: aktiv.viichten@yahoo.com ou le jour même jusqu’à 11.00 heures.

Les frais de participation de 10,-€ par équipe seront payés sur place à l’inscription.

La remise des trophées a lieu l’après-midi.