Salut alleguer, fir d'Zäit bis zur nächster Aktivitéit ze iwwerbrécken. All Sonndeg kennt een neit Spill drop.