Lo huet se ugefaangen, d‘Grouss Vakanz an fir deen een oder aneren ass och gläich Congé.

Den aktiv-Viichten wënscht iech eng schéi stressfräi Vakanz.

Mir wäerten och een Summerlach hunn, an villäicht gi mir spontan nach mol aktiv. Wann net, gesi mir ons den 3. Oktober erëm.

Bleift gesond an monter.

Salut alleguer, fir d'Zäit bis zur nächster Aktivitéit ze iwwerbrécken. All Woch kennt een neit Spill drop.