CHRËSCHTMAART 2020 Online

Léiw Awunner/innen vu Viichten, Méchelbuch an vun den Gemenge ronderëm,

wéinst der aktueller Situatioun huet den Aktiv Viichten, mat den Veräiner Pompjeesfrënn, Dëschtennis, Club 2000, Union Chorale, zesummen Decisioun geholl, dëst Joer kee Chrëschtmaart of ze halen, an där Form wei d'lescht Joer. Leider ass onse schéine Site bei der Gemeng ze kleng fir déi Sanitär Mesüren an ze halen. Och weess keen, bei deenen aktuellen Zuelen, wei Situatioun an zwee Méint aus gesäit.

Mir hunn ons Gedanke gemaach, an wäerten iech eng aner Form vu Chrëschtmaart ubidden, mat enger Aktivitéit, déi d‘ganz Duerf u sprécht, an bestëmmt vill Spaass mëscht.


Fotoe vum Trëppeltour fannt dir ënnert:

Fotoen / 5.Aperitif 2020