Hallo, den Comité Aktiv Viichten seet virun allem Iech all Merci, déi um Kannerfuesbal mat eis zesummen een flotten Nomëtteg verbruecht hunn.

Och soe mir dem DJ Hofmeister an dem HOFFI, Merci fir déi flott Musek an Animatioun. Der Gemeng fir zur Verfügung stelle vun der Sportshal, an deenen, déi spontan eng Hand bei der Aarbecht mat ugepaakt hunn.  

Biller fannt dir wei ëmmer:

FOTOEN / KANNERFUESBAL 2020

Sponsore vum Fuesbal