Enfin, den Comité Aktiv Viichten wënscht nodréiglech Iech, den Visiteuren, an all deenen déi ons trei sinn, een schéint neit Joer.

Firwat esou spéit, den Beaarbechts Modus vun onser Homepage huet net funktionéiert.