Gläich ass et souwäit,

den 11. Dezember vu 16h00 bis 23h00

an den 12. Dezember vu 10h00 bis 18h00

ass Chrëschtmaart zu Viichten bei der Gemeng.

Sonndes Moies um 10h30 ass eng Houmass als Ouverture vum Chrëschtmaart.

Duerno wei am Programm erwäänt um 11h30 een Concert Apéro mat der Nojemer Schülerband.

 

 

Am Webshop 2021 kennt dir är Bestellung fir Tase Chrëschtmaart 2021 machen.

 

Un der Deko gëtt och schonns gebastelt.

 

An fir dëst Joer ginn och nach zwou nei Bude gebaut.