Salut alleguer, fir d'Zäit bis zur nächster Aktivitéit ze iwwerbrécken. All Woch kennt een neit Spill drop.

 

SUDOKU