12. FEBRUAR 2023

KANNERFUESBAL mam DJ Hofmeister

a sengem Maskottchen an der Sportshal

18. JUNI 2023

KICKERTOURNOI

10. APERITIF

1. OKTOBER 2023

PAPPéritif

11. APERITIF

16. an 17. DEZEMBER 2023

CHRËSCHTMAART