De Comité aktiv-Viichten huet den 5. März 2022 den Wanter verbrannt, mat enger flotter Vue op Buergbrennen.