APERITIF

KickerTournoi

26.06.2022

Salut alleguer, enfin konnt den technesche Problem geléist ginn, fir d‘ Fotoen drop ze setzen. Als éischt awer nach ee pur Wuert. De Comité Aktiv Viichten bedankt sech bei deenen, déi aktiv um KickerTournoi deel geholl hunn, déi den Dag iwwer bis laanscht kucke komm sinn, an bei deenen déi ons aktiv gehollef hunn. MERCI

OPRIICHTEN

Impressiounen iwwert den Dag

Check Iwwerreechung

Spaass fir déi Jonk

Präis Iwwerreechung