BUERGBRENNEN


25.02.2023

Wei um Flyer schonns mat gedeelt, huet den Veräin aktiv-Viichten den Pompjee‘s Frënn dëst Joer bei der Organisatioun vum Buergbrennen gehollef. Dat war een neien Challenge.

Vill Spaass beim Foto‘en kucken.

Buerg bannen an den Won rëschten

Buergbrennen (7)
Buergbrennen (1)
Buergbrennen (8)
Buergbrennen (9)
Buergbrennen (13)
Buergbrennen (4)
Buergbrennen (3)

Um Won duerch Duerf

Buergbrennen (72)
Buergbrennen (75)
Buergbrennen (118)
Buergbrennen (79)
Buergbrennen (80)
Buergbrennen (81)
Buergbrennen (110)
Buergbrennen (111)
Buergbrennen (112)
Buergbrennen (113)
Buergbrennen (117)

Buerg opriichten

Buergbrennen (53)
Buergbrennen (55)
Buergbrennen (56)
Buergbrennen (59)
Buergbrennen (60)
Buergbrennen (61)
Buergbrennen (64)

Buerg ufänken

Buergbrennen (98)
Buergbrennen (99)
Buergbrennen (100)
Buergbrennen (91)
Buergbrennen (93)
Buergbrennen (94)
Buergbrennen (92)
Buergbrennen (103)
Buergbrennen (121)
Buergbrennen (122)
Buergbrennen (106)