14. August 2019

Et geet ee Grond ze feieren, elo ass et ee Joer hir, wou den aktiv VIICHTEN gegrënnt gouf. An dem Joer ware mir richteg gutt aktiv. Mir sinn houfreg drop, bis elo esou vill beweegt ze hunn, an soen Iech alleguer Merci, well ouni är Präsenz an Ënnerstëtzung wär dat net méiglech gewiergt. Net nëmme mir, mee all Veräi braucht déi néideg Ënnerstëtzung. Bleift ons weider esou Trei, an mir fueren weider mat Motivatioun, an ënnert dem Moto, wéi dat op der Start Säit ernimmt ass. Eist Duerf soll liewen.